Tillgänglighet: ett krav inget alternativ – Noor Bahu och Pawel Boguslawski

← Arkitektur, visualisering och kommunikation

Kandidatarbetet jämför tillgänglighetsanpassningar på Lilla Torg i Malmö stad och Mårtenstorget i Lunds kommun. Syftet är att lyfta fram potentiella lösningar och problem för tillgänglighet och inkludering i stadsmiljön. För att besvara våra forskningsfrågor har erfarenheter tagits från prisbelönta Viborgs kommun i Danmark från EU:s tillgänglighetstävling ’Access City Award’. Vi har även intervjuat medborgare och experter inom tillgänglighets området.

This bachelor thesis compares accessibility adjustments at Lilla Torg in Malmö city and Mårtenstorget in Lund municipality. The purpose is to highlight potential solutions and problems concerning accessibility and inclusion in the urban environment. To answer our research questions, experiences have been taken from the award-winning Viborg municipality in Denmark from the EU Access City Award. We have also interviewed citizens and accessibility experts.

Uppsats

Tillgänglighet – ett krav inget alternativ

Noor Bahu

→  Email

Pawel Boguslawski

→  Email