← Medverkande utbildningar

Examensprojekt 2021

Arkitektskolan vid Lunds universitet

Arkitektutbildning

→ 5 år
→ 300 hp
→ 36 utbildningsplatser

 

International Master Program in Architecture

→ 2 år
→ 120 hp
→ 20 utbildningsplatser

 

International Master Program in Sustainable Urban Design

→ 2 år
→ 120 hp
→ 20 utbildningsplatser

↓ Vad ingår i utbildningen?

De tre första åren på arkitektprogrammet ger grundläg- gande kunskaper och verktyg (skiss, ritning och modell) för att analysera och utforma arkitektur i olika skalor (byggnad, plats och stadslandskap). Studenterna tränas
i rumslig gestaltning, ofta i längre gestaltande projekt, men också med koncentrerade teoretiska kurser och kortare workshops.

Under de två avslutande åren ges en stor valfrihet i att behålla ett bredare perspektiv eller att fördjupa sig genom att läsa de kurser som ingår i någon av de specialiseringar som de två internationella masterpro- grammen erbjuder. Studenter som går den internationella mastern i arkitektur väljer att fördjupa sig inom Advanced Architectural Design eller Spatial Experiments. Den andra internationella mastern ger en specialisering i Sustainable Urban Design.

↓ Vilken är den största utmaningen?

Såväl arkitektutbildningen som masterprogrammen förenar konstnärliga och akademiska perspektiv på arkitektur, och undervisningen innehåller både teoretiska och praktiskt gestaltande uppgifter. Detta ställer höga krav på den enskilde studenten.

↓ Vilken är utbildningen största kvalité?

Arkitektur handlar om kvaliteten i de rum som människan skapar för sina liv. Arkitektutbildningen i Lund ger arkitekter som gestaltar och utvecklar dessa rumsliga sammanhang för människan med långsiktigt hållbara egenskaper, är kreativa och innovativa och kan verka inom många olika områden, lokalt såväl som internationellt.

↓ Vad blir man?

Efter den femåriga arkitektutbildningen kan studenterna
ta ut en arkitektexamen, som är en definierad yrkesexamen med ett brett arbetsområde på olika skalnivåer – samhälle, stadsbyggnad och byggnad, inom privat eller offentlig verksamhet, både i Sverige och utomlands. Arkitektexamen är också en bra grund för arbete inom andra fält som kräver förmåga till problemlösning, överblick och organisation. Efter de tvååriga masterutbildningarna kan studenterna ta ut en masterexamen i arkitektur med en specialisering inom valt ämnesområde.

Kontaktuppgifter

Arkitektutbildning:
https://www.lu.se/

Studievägledare:
Camilla Fagerström Grubb
E-mail: camilla.fagerstrom_grubb@lth.lu.se

Sustainable Urban Design:
Programme Director: Lars-Henrik Ståhl
International Master Coordinator: Lykke Jacobson
E-mail: msc.sudes@lth.lu.se

International Master Program in Architecture
Programme Director: Maria Rasmussen

Programme Coordinator:
International Master Coordinator: Lykke Jacobson
E-mail: msc.arch@lth.lu.se