Self Care 2020 – Anna Stohr

Visuell kommunikation

Ett examensarbete som undersöker funktionen av visuell kommunikation som en proaktiv insats i välmåendediskursen. Det är formulerat och framtaget utifrån delmål tre av FN:s globala mål för hållbar utveckling, vilket är fokuserat kring att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa till 2030. Grundidén var att utmana uppfattningen om innebörden av det populärkulturella begreppet self care utanför den kommersiella kontext där det vanligtvis förekommer.

A graduation project that examines the function of visual communication as a proactive tool in the wellness discourse. The project was designed with the third Sustainable Development Goal in mind: By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being. The intention of the project is to meditate on the notion that inner peace can be achieved through purchasing certain goods, procedures or services.

PDF

→  Bildspel: Self Care 2020

Anna Stohr

→  Email
→  Instagram
→  Hemsida