Tegelhusets nya gård – Agnes von Gegerfelt och Katarina Haara Löfstedt

← Landskapsarkitekt

Masterarbetet återger den utforskande processen att gestalta en ny utemiljö till området kring fritidsgården Tegelhuset i Malmö genom lokal involvering. Barnen och ungdomarna på fritidsgården engagerades i en workshop och målet var att deras åsikter och önskemål skulle respekteras och tas till vara på i det färdiga designförslaget.

The aim for this master thesis has been to create a design proposal for a new courtyard for the youth center Tegelhuset in Malmö. Children and youth at Tegelhuset was involved in a workshop and the aim was that their wishes and opinions would be respected and evident in the final proposal.

PDF

→ Poster: Tegelhusets nya gård

Katarina Haara Löfstedt

→  Email

Agnes von Gegerfelt

→  Email