← Medverkande utbildningar

Examensprojekt 2020

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Landskapsarkitekt, Alnarp

→ 5 år
→ 300 hp
→ 60 utbildningsplatser

↓ Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen ger en bred kunskapsbas om människa, samhälle, form, natur och teknik. I utbildningen ingår att lära sig arbeta med landskap och platser i flera skalor, både i stad och land.  I utbildningen lär studenten sig landskapsarkitektens arbetsmetoder och tränar förmågan att leda och utveckla projekt. Skickligheten att hantera komplexa situationer inom fysisk planering, gestaltning, förvaltning och projektering ingår för att många olika intressen ska kunna vägas samman till fungerande helhetslösningar. Som landskapsarkitekt kan man gestalta och planera landskap, men många gånger handlar det också om att sätta igång, styra och förvalta förändringsprocesser.

Under utbildningen övar man sig i att välja relevanta arbetssätt för olika situationer och arbetsuppgifter. Studenten övar sig med att arbeta i processer från analys till förslag med skissandet som ett viktigt redskap och ett effektivt sätt att kommunicera med kollegor, beställare och allmänhet.

↓ Vilken är den största utmaningen?

I utbildningen är utmaningen att kunna kombinera både praktik och teori i en komplex och tvärvetenskaplig diskussion.  Det ställer krav på att studenten ska kunna och våga träna sitt kreativa tänkande och arbeta för att vara en viktig kugge med särskilt ansvar för det gröna, i ett samarbete för ett hållbart samhällsbyggande.

↓ Vilken är utbildningen största kvalité?

Som landskapsarkitekt finns möjlighet att bidra till utvecklingen av samhället genom att gestalta och planera landskap och platser i stad och land. Landskapsarkitekter har en nyckelroll för hållbar utveckling, framför allt genom ett brett kunnande om människa och miljö, men också genom förmågan att se helheter och tidsdjup.

↓ Vad blir man?

Som examinerad landskapsarkitekt kan man jobba både på privata kontor, på kommuner och på statliga myndigheter. Genom den breda bas som förvärvas genom utbildningen öppnar sig flera möjligheter till arbeten som kräver kunskap om komplexa system och processer.

Kontakt

Telefon SLU Alnarp
018-67 28 00

Har du frågor om studier på SLU besök:
FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.