Den värmetåliga staden – Klara Kållberg

← Landskapsarkitekt

I examensarbetet undersöks landskapsarkitekturens roll och möjlighet i arbete med klimatanpassning av stadsmiljöer, med fokus på att sänka höga hälsoskadliga temperaturer under värmeböljor. Utgångspunkten är en fiktiv arkitekttävling med uppgift att omgestalta den offentliga miljön i centrala stadsdelen Davidshall med torget Davidhallstorg i Malmö till att bli värmetålig. Sedan presenteras arbets- och designprocessen bakom tävlingsbidraget Matta av värmen och avslutas med reflektioner om klimatanpassning i fysisk gestaltning och värmetåliga verktyg.

The thesis examines the role and opportunity of landscape architecture in relation to climate adaptation of urban environments, with a focus on lowering high health-damaging temperatures during heat waves. The starting point is a fictitious architectural competition with the task of reshaping the public environment in the central district of Davidshall with the square Davidhallstorg in Malmö to become heat resistant. Thereafter, the work and design process behind the competition entry Matta av värme is presented and ends with reflections on climate adaptation in physical design and heat-resistant tools.

Uppsats

Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad.

PDF

→ Poster: Den värmetåliga staden

Klara Kållberg

→  Email
→  LinkedIn