Tågfärjeplan – Karin Serin

← Landskapsarkitekt

Hur kan en hårdgjord och karg hamnmiljö avspeglas i en grön och lekvänlig park? Hur kan en plats som idag är långt borta från att vara en lämplig miljö för barn att vistas i omgestaltas för just detta syfte och samtidigt bevara den karaktär som gjort platsen tilldragande till att börja med? Detta examensarbete presenterar en gestaltning av ett framtida parkområde i Nyhamnen i Malmö där platsens befintliga särprägel och historiska arv tas tillvara i en robust, lekvänlig och egenartad designlösning.

How can an impermeable and austere harbour be reflected in a green and play friendly park? How can a place that today is far from a suitable environment for child’s play be reconstructed for this very purpose without losing the features and qualities that made it attractive to begin with? This thesis presents a design of a future parkarea in Nyhamnen in Malmö where the existing character and historical legacy of the site is preserved in a robust, playfriendly and idiosyncratic designsolution. 

Uppsats

Tågfärjeplan : ett gestaltningsförslag för en lekvänlig parkmiljö i Nyhamnen, Malmö.

PDF

→  Poster: Tågfärjeplan

Karin Serin

→  Email