Emotional landscapes – Galina Ekström

← Landskapsarkitekt

Det är värdefullt för landskapsarkitekturen att inkludera en länk mellan känslor och design. När man utformar utomhusmiljöer till hälsovården är det viktigt att ta hänsyn till känslor – särskilt för barn och ungdomar. Fångad i en obehaglig situation, kan de lätt tappa förmågan att upprätthålla sin emotionella balans. Undertryckandet av de olika känslor på grund av en bristfällig miljö kan hindra läkningsprocesserna. Därför utvecklade jag fem rumstyper baserade på känslor för att stödja individen mot ett välbefinnande tillstånd.

Landscape architecture can benefit from including a connection between emotions and design. When designing outdoor environments in healthcare settings, considering emotions is especially important for children and adolescents. Caught in an unpleasant situation, their capabilities to sustain emotional balance may fail. Suppressing the wide range of emotions due to an inadequate environment can hinder the healing processes. That is why I developed five space types based on emotions to support the individual towards a state of well-being.

Uppsats

Compatible spaces for emotional support of child and adolescent patients : design of in-between and outdoor spaces in healthcare settings.

PDF

→  Poster: Emotional landscapes

Galina Ekström

→  Email