Lovable Livable Street: Kärleksgatan 2021 – Emelie Engkvist och Linda Lemheden

← Arkitektur, visualisering och kommunikation

I studien undersöks det hur en sommargata har förmåga att öka densiteten människor. En sommargata går under termen ”livable street”. Vi samlar empiriskt data för att få fram ett gestaltningsförslag för 2021. Mot bakgrund av att gatans huvudfunktion idag är en passage utan någon anledning för människor att uppehålla sig på, så är utgångspunkten i studien Malmö stads förslag på årets sommargata. Vårt gestaltningsförslag är utifrån Aktör-nätverksteori, gatans förutsättningar och holistisk design..

The study examines how a summer street has the ability to increase the density of people in the public space. A summer street goes under the term “Livable Streets”. We collect empirical data to produce a design proposal for year 2021. Due to the fact that the main function of the street today is a passage without any reason for people to stay in it, the starting point of the study is Malmö’s proposal for this year’s summer street. Our design proposal is based on Actor-Network Theory, street conditions and holistic design.

Emelie Engkvist

→  Email

Linda Lemheden

→  Email