En stad för fler – Peaches Eliasson och Pernilla Hansson

← Arkitektur, visualisering och kommunikation

Vi är frågande mot de aktörer som argumenterar emot temporära bostäder, det borde vara av största vikt att testa allt för att öppna upp staden för att fler människor ska få en bostad. Istället för att jämföra det temporära med det permanenta blir det snarare det temporära eller inget. Målet med de temporära bostäderna är att använda utrymmen i staden som annars hade stått outnyttjade. Temporära bostäder är en permanent konstruktion tillfälligt uppförd på olika platser med ett bestående socialt värde.

We question the urban city planners who argue against temporary housing, it should be of most important to test everything to open up the city so more people are able to get a home. Instead of comparing the temporary with the permanent, it becomes a question of temporary or nothing. The purpose of temporary housing is to use space in the city that would otherwise have been unused. Temporary housing is a permanent construction temporarily built in various locations with a long lasting social value.

Peaches Eliasson

→  Email
→  Instagram

Pernilla Hansson

→  Instagram