Gränssnitt i Västra hamnen – Henny Bertilsson, Teodora Kekeric och Tove Skagerlind

← Arkitektur, visualisering och kommunikation

Vi ser en stark koppling mellan människorna i staden och den byggda miljön. Utifrån det har vi valt att utforska begreppet ​gränssnitt​. Gränssnittet innefattar zonen där byggnad möter gaturummet och vi ser det som länken mellan människa och byggnad. Det är här det publika övergår till privat samt där arkitektur blir urban design. Med vår studie vill vi etablera gränssnitt som begrepp inom den byggda miljön och göra diskussionen lättillgänglig för både professionella och lekmän.

We see a strong link between people in the city and the built environment. Based on that link we have chosen to explore the concept of interface in this thesis. The interface includes the zone where building meets the street space and by that links man and the building. This is where the private seeps into public and where architecture becomes urban design. We want to make the discussion of the interface-concept easily accessible for both professionals and laymen for a better connection between man and the built environment.

Henny Bertilsson

→  Email
→  LinkedIn

Teodora Kekeric

→  Email
→  LinkedIn

Tove Skagerlind

→  Email
→  LinkedIn