En annan landsbygd

En annan landsbygd är en utställning som lyfter projekt, röster och frågeställningar som förädlar och utvecklar rurala områden idag. Här samlar vi programaktiviteter som publiceras under utställningsperioden.

Länge har landsbygden beskrivits som stagnerad. Samtidigt pågår här många utvecklingsprojekt där verksamheter, platser och bostäder växer fram. Initiativ där grupper tillsammans skapar ett hållbart, kreativt och socialt liv i sin bygd. Dagens landsbygd låter sig inte enkelt definieras utan träder fram som en mångfacetterad miljö där varje plats är unik och har särskilda förutsättningar.

Genom att lyfta olika aktuella initiativ i södra Sverige vill utställningen skapa förståelse för hur, och med vilka medel och resultat, man kan arbeta med lokal planering och utveckling idag. Utställningen väcker samtidigt frågan om staden verkligen är svaret på hållbar utveckling, och kan lokala lösningar ge svar på globala problem.

Läs mer om utställningen här ››

Digital öppning

Ta del av de medverkande projektens presentationer och ett spännande samtal om gestaltad livsmiljö på landsbygden.

Medverkande
00:00 – Introduktion Malin Zimm, redaktör Arkitektur och Marja Lundgren, ARQ
08:33 – Egnahemsfabriken: Tinna Harling och Erik Berg
25:17 – Uddebo Väveriet : Liv Sonntag
33:18 – Uddebo småhusbyn: Caroline Bergman
39:52 – Chalmers arkitektur: Nils Björling och Ida Röstlund
50:24 – Röstånga R:ekobyn: Sara Ericsson och Victor Zaunders
1:06:27 – Byns – DNA i Kvarnvik: Raymond van der Heijden
1:17:56 – Bottna: Lena Falkheden och Paula Oksanen
1:41:27 – Samtal: Malin Zimm, moderator samtalar med Helena Bjarnegård, Marja Lundgren och Tinna Harling om gestaltad livsmiljö på landsbygden.


Samtal om gestaltad livsmiljö på landsbygden

Malin Zimm, moderator, samtalar med Helena Bjarnegård, Marja Lundgren och Tinna Harling om gestaltad livsmiljö på landsbygden.

Medverkande
Malin Zimm, chefredaktör Arkitektur
Marja Lundgren, ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt
Tinna Harling, arkitekt och projektledare för Egnahemsfabriken


Scenarier för hållbart byggande

Hör Pernilla Hagbert ge en presentation om forskningsprojektet ”Scenarier för hållbart byggande”

Mänskligheten lever idag över jordens tillgångar. Vårt samhälle står inför en omvandling av historiska mått för att uppnå en hållbar framtid som inte bygger på nuvarande ekonomiska logik.

Pernilla Hagbert är doktor i arkitektur, med inriktning mot en hållbar byggd miljö och har deltagit i det FORMAS-finansierade forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande. I projektet har fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 tagits fram, vilka alla innebär stora samhällsförändringar. Pernilla Hagbert ger en presentation av scenarierna och en sammanfattning av slutsatserna från projektet.


Healing Heritage

I projektet ”Healing Heritage” arbetar konstnärer och forskare tillsammans för att utforska nya metoder att läka förorenad kulturhistorisk miljö och samtidigt skapa nya typer av publika rum.

Ylva Frid, arkitekt och projektledare på konstnärskollektivet Not Quite i Dalsland, berättar om arbetet som tilldelades stöd från forskningsrådet FORMAS under 2020-2024. Projektet ingår i processen Den nya bruksorten som handlar om framtida utveckling av Fengersfors bruk.


Den osynliga kontinenten

Sveriges Arkitekter Skåne presenterar filmen Den osynliga kontinenten – en fördjupning av flera av de frågeställningar som presenteras i utställningen En annan landsbygd.

Den osynliga kontinenten är ett film som handlar om hur förändringsprocesser inom jordbruk, lantbruk och samhällsomvandling på landsbygder och mindre orter påverkar den gestaltade livsmiljön.

På en gemensam resa besöker Magnus Ljung (forskare och verksamhetsledare på RådNu), Nils Björling (arkitekt och universitetslektor i stadsbyggnad) och Liv Sonntag (landskapsarkitekt) ett stråk av platser av olika skala och geografier. Samtalet kombinerar kunskap om arkitektur, stadsbyggnad, landskapsvård och jord- och skogsbruk för att synliggöra hur landsbygdernas livsmiljöer gestaltas av en mångfald av olika aktörer och planeringsnivåer.

Syftet är att diskutera hur arkitekter behöver utveckla tvärdisciplinära kunskaper för att utveckla nya metoder för att påverka gestaltningen av den fysiska miljön. Samtalet beskriver hur landsbygderna förändras på andra sätt än städerna och därmed kräver andra verktyg och perspektiv för att bli synligt. Landsbygden är helt enkelt för stor för att gestalta genom formgivning och det blir därför mer betydelsefullt att arbeta med gestaltning genom att påverka de rumsliga processer som pågår.

Samtalet konkretiseras genom att det tar utgångspunkt i ett antal platser längs med ett geografiskt tvärsnitt och utifrån olika platser beskriver de rumsliga processer som pågår kring tätorter, åkermark, skogsmark och infrastruktur.


Filmen är skapad av Nils Björling Chalmers arkitektur i ett samarbete mellan Angelica Åkerman, Sveriges arkitekter Skåne, Form/Design Center, Väveriet Uddebo, Ekstrand Media och SLU och stiftelsen ARQ. Produktion: Auga Film. Foto och Film: Isac Eliasson

Den första samhällsnivån

Digital föreläsning av Ulla Herlitz och Hans Arén om en modell för nya demokratiska sätt att arbeta tillsammans.

Tillsammans är ledordet för Ulla Herlitz och Hans Arén som skrivit en idébok om lokal demokrati, ekonomi och planering. De vill lyfta fram att lokal samhällena har mycket att bidra med i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Inte bara som producenter av mat, energi och rekreation utan också i arbetet med att stärka cirkulära ekonomiska kretslopp och medborgarnas inflytande och medskapande i den fysiska planeringen. Författarna menar att civilsamhället, näringslivet och det offentliga måste hitta nya samarbetsformer. I boken Den första samhällsnivån utvecklar de en modell för nya demokratiska sätt att arbeta tillsammans.

Finissage: Behövs en ny praktik för landsbygder?

Under sändning hade vi tekniska problem med ljudupptagningen. Vi jobbar med att förbättra ljudkvalitén och hoppas kunna publicera en ny version här inom kort.

Hur skapar vi hållbara och rättvisa gestaltade livsmiljöer i Skåne? Moderator Tinna Harling leder ett livesänt panelsamtal med regionala och nationella aktörer om ytterligheter och tankar om framtiden.

Färsk befolkningsstatistik visar att allt fler bor och vill flytta till Skånes landsbygder. Hur möter våra visionsdokument denna verklighet, inte minst i spåren av pandemin?

I samtalet diskuteras hur gestaltningspraktik kan medverka till ett perspektivskifte för att vi tillsammans kan skapa mer robusta och sammanhållna lösningar för landsbygderna.

I samtalet kommer man att diskutera hur man genom gestaltningspraktiken kan skapa ett perspektivskifte för att tillsammans skapa mer robusta och sammanhållna lösningar för landsbygderna.

Medverkande

Moderator: Tinna Harling  – Arkitekt, Röd Arkitektur, Egnahemsfabriken
Åsa Bjerndell – Arkitekt, White arkitekter
Per-Johan Dahl – Arkitekt och lektor, LTH
Pia Sander – Kanslichef, Skånes Hembygdsförbund
Nils Phillips – RUAB och Röstånga tillsammans
Malin Wildt-Persson – Projekt- och processledare (bl a Näsum platsutveckling och Leader Skånes Ess)

Programserien för En annan landsbygd produceras av Form/Design Center och genomförs med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.
Utställningen är producerad av Rian designmuseum, i samarbete med arkitekten Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.