Architecture & Urban Design – Amanda Svensson och Lovisa Niwhede

← Arkitektur, visualisering och kommunikation

I takt med att städer världen över växer och förtätas ökar också olika former av fysisk och psykisk ohälsa. Orsakerna är bland annat luftföroreningar, höga bullernivåer, trångboddhet och begränsad tillgång på god närmiljö, det vill säga grönska, sociala aktiviteter och möjlighet till fysisk aktivitet. Vår avhandling studerar urban designs möjligheter att ge en positiv effekt på människors mående – hur stadsmiljön kan utformas för att inge lugn, trygghet och trivsel hos invånare i en stad.

As cities around the world expand and become denser, various forms of physical and mental illness are also increasing. The reasons are, among other things, air pollution, high noise levels, congestion and limited access to a good local environment, i.e. greenery, social activities and opportunities for physical activity. Our thesis studies the possibilities of urban design to create a positive effect on people’s health i.e. how the urban environment can be designed to provide peace, safety and comfort for the inhabitants in a city.

Amanda Svensson

→  Email

Lovisa Niwhede

→  Email